88 diwrnod i fynd a digwyddiadau diweddar

Dw i’n dal i cyfrif y diwrnodau tan mae’r daith “Dim Saesneg” yn dechrau: 88 i fynd. Dw i’n trio cerdded a siarad efo grwpiau iaith, a grwpiau eraill sy’n cefnogi pethau yn pwysig i Gymru. Dw i angen dy weddi a meddyliau da am y paratoadau achos bod rhyhw pobl yn meddyl dw i’n trio i fod yn gwyleidyddol, ond dw i isio helpu pobl i siarad am y pynciau pwysigaf heb fynd yn dig. Fel Cristnogion, mae’n pwysig iawn i fod tangnefeddwyr, ac dw i’n gobeithio i cerdded yn dod a tangnefedd, achos, fel y geiriau Eseia a Phaul yn dweud, “Mor brydferth yw traed y rhai sydd yn efengylu tangnefedd”.

Digwyddiadau Diweddar

Nes i chwarae gig yng Nghaernarfon nos Sadwrn. Sarah Zyborska (bydd fy ffrindiau yn Salem yn cofio Sarah) a Alis Glyn wedi chwarae hefyd. Roedd o’n cyfle i canu fy chaneuon newydd a pherformio yn Gymraeg.

Es i i’r mynyddoedd efo fy ffrind Matt wythnos diwedda i dringo y tri copa o Crib Nantlle: Trum y Ddysgl, Mynydd Drws y Coed ac Y Garn. Mae Matt yn gweithio fel mynyddwr a chanllaw lwybr. Mae o’n hyfryd iawn yn y mynyddoedd lleol. Byddech chi’n caru y mynyddoedd yma.

Rydych chi’n gallu ffeindio fy chaneuon newydd o’r Beibl ar Soundcloud ac dachn chi’n lawrlwyutho’r caneuon Gwynfydau (the Beatitudes). Yn y Linc yma, chi’n gallu clywed Gwynfyd 8 am yr Erlidiwyd. Gwynfydau 8 ydy funky blues cân. I ddysgu am y cysyniad am yr album Gwynfydau, ti’n gallu darllen mwy yn y blogpost yma.

And here’s the infamously sketchy Google Translation of my infamously sketchy Welsh writing:

I’m still counting the days until the “No English” tour starts: 88 to go. I will try to walk and talk to language groups, and other groups that support things important to Wales. I need your prayers and good thoughts about the preparations because some people think I’m trying to be political, but I want to help people talk about the most important subjects without getting angry. As Christians, it is very important to be peacemakers, and I hope to walk bringing peace, because, as the words of Isaiah and Paul say, “How beautiful are the feet of those who evangelize peace”.

Recent Events

I played a gig in Caernarfon on Saturday night. Sarah Zyborska (my friends in Salem will remember Sarah) and Alis Glyn also played. It was my chance to sing new songs and perform in Welsh.

I went to the mountains with my friend Matt last week to climb the three peaks of Crib Nantlle: Trum y Dysgl, Mynydd Drws y Coed and Y Garn. Matt works as a mountaineer and trail guide. It is very beautiful in the local mountains. You would love the mountains here.

You can find my new songs from the Bible on Soundcloud and you can download the Gwynfydau songs. In this Link, you can hear Gwynfyd 8 about the Persecuted. Gwynfydau 8 is a funky blues song. To learn about the concept for the Gwynfydau album, you can read more in this blogpost.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.